دنیا جای آدم هایی که پرنده ها را تنها برای مردن از قفس آزاد میکنند!